1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de bijzondere regels betreffende de wedstrijd “Extracalm® : zoek de kriebelbeestjes”, die wordt georganiseerd door NV Flen Health Pharma (hierna “Flen Health”), met maatschappelijke te 2550 Kontich, Blauwesteenstraat 87, en met ondernemingsnummer 0473.295.959.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1 Iedere natuurlijke persoon die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, en zijn/haar woonplaats heeft in België of het Groothertogdom Luxemburg, kan aan de wedstrijd deelnemen. Binnen eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres, kan slechts één persoon de prijs winnen. Er worden tien winnaars gekozen uit het Vlaams Gewest, en tien winnaars uit het Waals Gewest of het Groothertogdom Luxemburg.

2.2 In het kader van de deelname aan de wedstrijd, is de deelnemer geen enkele vergoeding verschuldigd aan Flen Health.

2.3 Indien een deelnemer wordt uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd, zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest hij/zij automatisch zijn/haar recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1 Deze wedstrijd loopt van  29 mei tot en met 24 juli 2020.

3.2 Aan de deelnemer wordt gevraagd vooreerst het inschrijvingsformulier in te vullen waarin gevraagd wordt een aantal figuren te tellen op een zoekplaat. Er wordt ook een bijkomende schiftingsvraag gesteld. Elke week winnen 20 deelnemers met een juist antwoord op de telvraag, waarvan de antwoorden op de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord liggen.

3.3 Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief. De uitslag van de wedstrijd kan niet worden aangevochten.

4. Prijs

De winnaars ontvangen een setje waarin een Extracalm® spray, zes verschillende postkaarten, en één stickervel zitten. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden, en mag via geen enkel kanaal worden geruild of in geld worden omgezet. Flen Health kan op elk ogenblik de prijs wijzigen om productionele of inhoudelijke redenen.

5. Aansprakelijkheid en toezicht

5.1 Flen Health is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden voordoen als gevolg van de deelname en/of het winnen van de prijs.

5.2 Flen Health is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer een deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn/haar deelname, noch voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs.

5.3 Bij onbereikbaarheid van de deelnemer, kan Flen Health de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Hetzelfde geldt wanneer de deelnemer zijn/haar prijs niet heeft geclaimd binnen de vooropgestelde termijn, en volgens de vooropgestelde wijze.

5.4 Flen Health houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Indien een deelnemer niet aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw, behoudt Flen Health zich het recht voor om de deelnemer uit de sluiten. Daarnaast behoudt Flen Health zich eveneens het recht voor om desgevallend een schadevergoeding te eisen voor de door Flen Health geleden schade.

6. Verwerking van persoonsgegevens

6.1 De persoonsgegevens die Flen Health verzamelt in het kader van deze wedstrijd, worden door Flen Health verwerkt. Deze verwerking van persoonsgegevens valt onder de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de wedstrijd en het toekennen van de prijzen, en worden verwijderd na afloop van de wedstrijd. Het gegevensbeschermingsbeleid van Flen Health kan worden geraadpleegd via haar website.

7.Reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer onderhavig wedstrijdreglement, en alle beslissingen van Flen Health in verband met deze wedstrijd. Indien vereist, kan Flen Health dit wedstrijdreglement aanpassen. Het aangepast wedstrijdreglement zal desgevallend worden bekendgemaakt op de website van Flen Health.